Terminu vārdnīca

All | A C G K L M N P S T V W
There are currently 41 names in this directory
Apaču metode
(angļu: Apache method) Tēmēšanas metode gar bultas korpusu.
Apaču stila stiegras satvēriens
(angļu: Apache string grip) Trīs pirkstu izmantošana loka stiegras atvilkšanai, visi trīs pirksti atrodas zem bultas. Parasti izmanto kopā ar metodi tēmēšanai gar bultas korpusu.
Apelācijas komisija
(angļu: Jury of Appeal) pārrauga sacensību godīgu norisi, izskata dalībnieku iesniegtās apelācijas.
Centrālais aptinums
(angļu: Centre serving) Aptinums, kurš tiek veidots uz stiegras centrālās daļas un pasargā stiegru no bojājumiem šaušanas laikā.
Galvenais tiesnesis
(angļu: Main judge, Head judge, Chairperson of the Judges) nodrošina sacensību godīgu norisi, notur sanāksmes, dod norādījumus sacensību organizatoriem, tehniskajiem delegātiem, sacensību vadītājam, laukuma tienešiem un komandu menedžeriem.
Greini
(angļu: Grain) Maza mērvienība, kura tiek izmantota sverot bultu komponentes. (1 grams = 15.432 358 353 gr).
Klikeris
(angļu: Clicker, draw length check) Pie loka piestiprināta ierīce, kura dod skaņas indikāciju brīdī, kad bulta ir atvilkta līdz iepriekš paredzētajam atvilciena garumam.
Kompozīta loks
(angļu: Composite bow) Loks, kurš sastāv no dāžādām laminētām materiāla daļām.
Kyudo
Japāņu tradicionalā loka šaušana.
Ligzdiņa
(angļu: Nocking point) Uz loka stiegras atzīmēta pozīcija, kur tiek ievietota bultas astīte pirms loka atvilkšanas un izšaušanas.
Lineāls
(angļu: Bow square, string gauge, bow gauge, fistmele gauge) Mērinstruments, kuru īslaicīgi piestiprina loka steigrai un novieto uz plauktiņa, lai varētu nomērīt dažādus aspektus loka/stiegras regulējumā - ligzdiņas augstumu, tilleri, kisera vai stiegras actiņas novietojumu, plundžera novietojumu u.c.
Līnijtiesnesis
(angļu: line judge) nodrošina drošības noteikumu ievērošanu šaušanas laikā, dod norādījumus sportistiem turnīrcīņu laikā atrodoties uz šaušanas līnijas un dod signālu šaušanas vadītājam par sportistu gatavību cīņai.
Loka pleci
(angļu: limbs) Loka sastāvdaļas, kas saliecas, kad loka stiegra tiek atvilkta un dod dzenošo spēku bultai.
Loka rokturis
(angļu: Handle, riser) Loka centrālā daļa.
Loka šavējs
(angļu: archer) Persona, kura šauj ar loku un bultām.
Loka svari
(angļu: Bow scale). Ierīce, ar kuru var nomērīt loka atvilciena spēku. Atvilciena spēku mēra mārciņās (lbs).
Loku meistars
(angļu: Bowyer) Persona, kura izgatavo un labo lokus.
Mix komandas
(angļu: mix teams) Jaukto pāru komandas, kurā valsti (vai klubu) pārstāv viens vīrietis un viena sieviete, kuri šauj ar vienāda veida lokiem.
Mongoļu stila stiegras satvēriens
(angļu: Mongol string grip) Īkšķa izmantošana stiegras satveršanai zem bultas. Īkšķis tiek notuēts ar rādītāja pirkstu ap īkšķa galu. Lai netraumētu pirkstu, tiek izmantoti kaula vai metāla īkšķa gredzeni. Bulta atrodas tajā pašā loka pusē, ar kuru roku atvelk loka stiegru. Modernajā loka šaušanā pa mērķi šī metode netiek pielietota, bet tiek izmantota dažādās tradicionālajās loka šaušanas disciplīnās.
Neaprīkota bulta
(angļu: Bare shaft) Bulta bez spārniņiem
Neaprīkots loks
(angļu: Barebow) Loka klase, kurā aizliegts izmantot loku ar tēmekli un lēmekļa atzīmēm, ar gariem stabilizatoriem un citu aprīkojumu. WA noteikumi neaprīkota loka klasei lasāmi šeit
Piešaude
(angļu: Warm-up, Practice) Laiks pirms sacensību sākuma, kurā ir iespēja sacensību vietā iesildīties, pārbaudīt inventāra gatavību un piešaut tēmekli, veicot korekcijas atbilstoši laika apstākļiem un citiem faktoriem.
Plauktiņš
(angļu: Arrow rest, arrow shelf) Pie loka piestiprināta ierīce vai horizontāls iegriezums loka rokturī, kas nodrošina kontakta un balsta vietu bultai.
Plundžeris
(angļu: Plunger button, berger button, pressure button, button). Ierīce, kas tiek ieskrūvēta tam paredzētā vietā loka rokturī nedaudz virs plauktiņa un var tikt regulēta, lai palīdzētu iegūt vēlamo bultas lidojumu.
Saliekams loks
(angļu: Take down bow) Loks, kurš sastāv no atsevišķiem roktura un pleciem, kas var tikt salikti kopā lietošanai vai izjaukti ērtākai glabāšanai un pārvietošanai.
Šaušanas vadītājs
(angļu: Director of shooting – DOS) nodrošina šaušanas vadību, kontrolē šaušanas laikus un kārtību, nodrošina drošības noteikumu ievērošanu šaušanas laikā, kontrolē mediju pārstāvju, komandu pārstāvju un skatītāju piekļuvi šaušanas laukam.
Stabilizators
(angļu: Stabilizer) Stieņu un atsvaru apvienojums, kas tiek piestiprināts loka roktura priekšpusē un/vai aizmugurē, lai novērstu loka brīvkustību pēc šāviena un noslāpētu pēcšāviena vibrācijas.
Stabilizatoru sistēma
(angļu: stabilizers) Stabilizatoru sistēma sastāv no garā stabilizatora, diviem īsajiem/sānu stabilizatoriem, ekstendera un v-veida sadalītāja. Stabilizatori ļauj daudz stabilāk turēt loku tēmējumā, pilda amartizatora funkciju kompensējot stiegras triecienu, šāviena brīdī saglabā loka vertikālo un horizontālo plakni un ātri dzēš loka pēcšāviena vibrācijas
Stiegra
(angļu: Bow string) Steigra lokam, kura parasti tiek veidota no sintētiskiem materiāliem ar cilpām abos galos.
Stiegras ligzdas
(angļu: String nock) Iegriezumi vai rievas loka plecu galos, kuros ievieto stiegras cilpas.
Tehniskā komisija
(angļu: Equipment Inspections, Tehnical commision) Laiks pirms sacensībām, kad dalībniekam ir jāuzrāda savs inventārs (un arī apģērbs) sacensību tiesnešiem, lai veiktu pārbaudi par atbilstību starptautiskajiem (vai sacensību) noteikumiem.
Tēmeklis
(angļu: Bow sight) Dažādu dizainu ierīce, kas tiek piestiprināta pie loka un kura palīdz loka šavējam tēmēt.
Tēmēšanas logs
(angļu: Sight window) Padziļinājuma zona loka rokturī virs loka turēšanas vietas, lai nodrošinātu tēmēšanu loka plaknē.
Tilleris
(angļu: Tiller) Starpības mērījums starp noteiktu punktu uz augšējā un apakšējā pleca līdz stiegrai. Vairumam loku ir regulējamas plecu skrūves, kas palīdz pielāgot tilleri. Parasti iesaka, ka mērijums augšējam pleca, par 4-9mm pārsniedz apakšējā pleca mērījumu.
V-veida sadalītājs
(angļu: V-Bar) Stabilizatoru sistēmas daļa, ar kuru kopā atbitošos leņķos sastiprina garo stabilizatoru, īsos/sānu stabilizatorus un ekstenderu.
Vairogs
(angļu: Butt, Boss, Mat, Buttress) Apaļa vai taisnstūra formas ierīce, kura gatavota no gumijas, salmiem vai citiem materiāliem, uz kuras tiek piestiprināts papīra mērķis un kura aptur bultas tās nesabojājot.
Vairogu tiesnesis
(Angļu: Target judge) pēc šaušanas laika beigām nostājas ~ 10m attālumā no vairogu līnijas un pēc sportistu uzaicinājuma nosaka šaubīgos trāpījumus, turnīrcīņu laikā kopā ar sportista pārstāvi piefiksē sportista trāpījumus.
Vidusjūras stila stiegras satvēriens
(angļu: Mediterranean string grip) Trīs pirkstu izmantošana loka stiegras atvilkšanai, radītājpirksts atrodas virs bultas, nākamie divi pirksti - zem bultas.
WORLD ARCHERY
Pasaules Loka šaušanas federācija - starptautiska loka šaušanas pārvaldes institūcija. Iepriekš zināma kā Fédération Internationale de Tir à l’Arc - FITA (franču). Mājas lapa: www.worldarchery.org
WORLD ARCHERY EUROPE
Eiropas Loka šaušanas asociācija. Līdz 2012.gadam zināma kā EMAU / European and Mediterranean Archery Union – Eiropas un Vidusjūras loka šāvēju savienība. Mājas lapa: www.archeryeurope.org

___________________________________________________________________________

Terminu vārdnīcai izmantots tulkojums no WA treneru rokasgrāmatā (1.līmenis) pieejamā terminaloģijas saraksta (25.-32 lpp.).