Iesniegumi

Lai iestātos Federācijā, Federācijas valdei ir jāiesniedz sekojoši dokumenti:

  • Iesniegums  (paraugs.doc)
  • Biedru saraksts (ar vārdu un uzvārdu, dzimšanas datumu, kontaktinformāciju (tālrunis un adrese) un statusu klubā (piem. valdes priekšsēdētājs, valdes loceklis, biedrs, utt.)) (paraugs.doc)
  • Reģistrācijas apliecības vai Uzņēmumu reģistra izsniegtā izziņas par reģistrāciju kopija vai izraksts no Uzņēmumu reģistra, valdei juridiskās organizācijas statusu pārbaudot Lursoft
  • Maksājuma kvīts kopija (iestāšanās federācijā – 70 €, gada maksa – 170 €)

Lēmumu par biedra uzņemšanu LLŠF pieņem Valde. Valdei pieteicēja iesniegums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, bet ne ilgāk kā viena mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz Valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis Valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža. (Statūti. 4.3)

 

Sporta klases un rekordi:

 

Sacensības: