Privātuma politika

Atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likuma 28.pantam ikviena biedrība ved savu biedru reģistru, kurā norādīts katra biedra vārds, uzvārds, personas kods (ja tāda nav, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi) un dzīvesvietas adrese (juridiskās personas nosaukums un adrese).  

Saskaņā ar “Sporta likuma” 10.1 panta pirmo daļu – sporta federācijas biedri ir tikai juridiskas personas un goda biedri.

Federācijas goda biedriem tiek reģistrēts tikai vārds un uzvārds.

Juridiskai personai (biedrībai, SIA u.c. turpmāk Klubs) iestājoties Latvijas Loka šaušanas federācijā (LLŠF), Federācija pieprasa visus kluba biedrus reģistrēt Baltijas loka šāvēju datubāzē (https://baltic.service.ianseo.net), lai tie varētu piedalīties Federācijas un citu organizāciju organizētajās loka šaušanas sacensībās.

Pirms Federācijā esošā juridiskā persona reģistrē kluba biedrus (fiziskas personas) datubāzē, klubam ir jāsaņem biedru piekrišana par atļauju apstrādāt zemāk minētos personas datus un piekrišanu savu datu un attēlu/fotogrāfiju publicēšanai datubāzē, pārstāvētā kluba mājas lapā un sociālajos tīklos, Federācijas mājas lapā un sociālajos tīklos, kā arī Latvijas un starptautiskajos medijos, ja tas veicina biedrības darbību un mērķu realizāciju. Kā arī ka kluba biedri apzinās, ka Federācijas pasākumi ir publiski pasākumi un ka pasākumus var raidīt televīzijā, filmēt, ierakstīt citos veidos un fotografēt, un visas šādas darbības var fiksēt jūsu dalību jebkurā pasākumā. Piedaloties pasākumā, fiziska persona piekrīt nodot Federācijai neierobežotas tiesības izmantot šādas fotogrāfijas un ierakstus jebkuriem saprātīgiem mērķiem, tai skaitā, publicēšanai, izvietošanai un izplatīšanai filmās, televīzijā, drukātajos medijos, internetā, publicitātes materiālos vai jebkādos citos jaunos medijos.

Iekļaujot biedrus Vasts izlasē var tikt pieprasīti papildus personas dati – informācija par veselības stāvokli, iepriekšējo sacensību pieredze un tajās uzstādīto rezultātu analīze u.c.

Informācija par sīkdatņu izmantošanu, lasāma šeit.

Loka šāvēju datubāze

Lai kluba biedrs varētu startēt vietēja un starptautiska mēroga sacensībās, tiktu kontrolēta Latvijas loka šāvēju darbība un atbildība, pēc Latvijas Loka šaušanas federācijas noteikumiem, visi klubos reģistrētie loka šāvēji tiek iekļauti Baltijas valstu loka šāvēju datubāzē (https://baltic.service.ianseo.net).

Reģistrācijai datubāzē nepieciešams:

 • Vārds(-i), uzvārds
 • Dzimšanas diena, mēnesis, gads
 • Sejas attēls
 • Dzimums
 • Loka veids
 • Sistēma automātiski piešķir Latvijas loka šāvēja ID numuru, pievieno vecuma grupu atbilstoši dzimšanas gadam un reģistrācijas datubāzē sākuma datumu.

Datubāze ir publiska. Jebkuram interesentam ir pieejama šāda informācija:

 • Vārds(-i), uzvārds
 • Sejas attēls (ja ir pievienots)
 • Dzimums
 • Vecuma grupa (kadets, juniors, pieaugušais, seniors)
 • Loka veids
 • ID numurs (ja ir, tad arī starptautiskās federācijas ID numurs – WA ID)
 • Reģistrācijas datubāzē sākuma un beigu datums
 • Ir / Nav aktīvs loka šāvējs
 • Ir / Nav paralimiskais sportists
 • Pārstāvētais klubs (biedrība, SIA, utml.)
 • Tiesneša un/vai trenera kategorija (ja ir iegūta)
 • Sacensībās uzrādītie rezultāti (ja ir uzrādīti)

Sistēmas administratoriem un klubu pārstāvjiem (kuriem ir piešķirta parole sistēmas papildināšanai) pēc autorizācijas papildus ir pieejams:

 • Dzimšanas diena, mēnesis, gads

Datu apstrādes tiesiskie pamati un mērķi:

 • Dati nepieciešami, lai nodrošinātu loka šāvēju piedalīšanos Federācijas darbībā, Federācijas mērķu realizācijā un dalībai Federācijas un citu organizāciju rīkotajās sacensībās, starptautiskās sacensībās pārstāvot Latvijas izlasi, kā arī izpildītu obligātās Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktu prasības, kā arī atsevišķi dati var tikt ievākti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu un mūsu leģitīmajām interesēm šādos nolūkos.

Mēs neizmantojam Jūsu datus:

 • Profilēšanai
 • Mēs nenododam datus trešajām personām, ar sekojošiem izņēmumiem:
  • Pēc pieprasījuma mēs nosūtīsim jūsu datus kontrolējošām un tiesībaizsardzības institūcijām, lai realizētu biedrības leģitīmās intereses.

Kādas ir Jūsu tiesības?

 • Informācijas saņemšana – pēc pieprasījuma biedri tiks informēti, par to, kādi personu identificējoši dati tiek saglabāti.
 • Datu dzēšana – lietotājiem ir tiesības pieprasīt personas identificējošu datu dzēšanu, ja tos vairs nav nepieciešams saglabāt (izņemot – nav iespējams dzēst viena dalībnieka vārdu, uzvārdu un uzrādīto rezultātu no sacensību protokola).
 • Datu labošana – gadījumos, kad biedrs konstatē, ka dati, kas attiecas uz lietotāju, ir kļūdaini, biedram ir tiesības pieprasīt datu labošanu.
 • Iebilst pret datu apstrādi – lūdzu, sazinieties ar Federācijas vadību par jebkādiem jautājumiem, kas Jums var rasties par apstrādājamiem datiem.