Tiesneši

 Latvijas Loka šaušanas federācijas apstiprināto tiesnešu saraksts:

WA IFAA
WA Starptautiskās kategorijas tiesnesis (IJ), tiesneša kandidāts (IJc) un jaunatnes tiesnesis (YJ)

WAE Kontinentālās kategorijas tienesis (CJ)

Starptautiskā kategorija

 • Arnis Podiņš (EMAU sertifikāts)

Republikas kategorija

 • Jūlija Oļeksejenko (līdz 05.11.2021)
 • Jeļena Sergejeva (līdz 23.04.2021)
 • Elīna Lapsiņa (līdz 12.02.2021)
 • Krišjānis Liepa (līdz 25.01.2020)
 • Eduards Lapsiņš
 • Ivo Lipste

I kategorija

 • Inga Siksna (līdz 14.05.2021)
 • Marija Antonova (līdz 14.05.2021)
 • Viktors Avsjuks (līdz 14.05.2021)
 • Marina Rjabkova (līdz 14.05.2021)
 • Līga Ilona Deņisenoka (līdz 23.04.2021)
 • Dace Lēvalde (līdz 22.03.2019)
 • Lauris Rumpans (līdz 22.03.2019)
 • Mārtiņš Vītols (līdz 22.03.2019)
 • Anete Kreicberga (līdz 24.09.2015)
 • Inārs Dubkevičs (līdz 24.09.2015)
 • Jānis Jakubanecs (līdz 24.09.2015)
 • Līga Zommere (līdz 24.09.2015)

II kategorija

 • Kaspars Gailis (līdz 14.05.2021)
 • Andrejs Derbakovs (līdz 14.05.2021)
 • Vitālijs Žukovs (līdz 22.03.2019)
 • Edgars Gansons (līdz 22.03.2019)
 • Gita Karule (līdz 22.03.2019)
 • Jānis Bērziņš jun. (līdz 22.03.2019)
 • Jānis Bružis (līdz 22.03.2019)
 • Kristaps Ozoliņš (līdz 22.03.2019)
 • Mārtiņš Lūciņš (līdz 22.03.2019)
 • Vitālijs Solovjovs (līdz 22.03.2019)
 • Vladimirs Tjutjukovs (līdz 22.03.2019)
 • Kristaps Važa (līdz 22.03.2019)
 • Jeļena Kononova (līdz 24.09.2015)
 • Redžinalds Pučko (līdz 24.09.2015)

Tiesnešu pieteikumi/norīkojumi sacensībām

IFAA kategorija

 • Aleksandrs Redjko
 • Armands Vilisters
 • Pēteris Gribulis
 • Juris Novožilovs
 • Jānis Skubeničs
 • Dace Krēgere
 • Mārtiņš Kazainis
 • Andis Šveicis
 • Andris Kuzņecovs
 • Andris Melecis
 • Kaspars Aigars
 • Ketija Nēringa-Martinsone
 • Kristīne Šilkina
 • Valdis Gaspersons
 • Jānis Ronis
 • Dace Lēvalde
 • Mārtiņš Vītols
 • Jānis Bērziņš jun.
 • Jānis Bērziņš sen.

Tiesnešu statistika un Apvidus darba grupas izstrādātie noteikumi

Ar 2019.gada 12.februāra Valdes sēdes lēmumu tika noteikts, ka sertificētajiem tiesnešiem vismaz reizi divos gados jāatjauno zināšanas apmeklējot semināru un/vai nokārtojot testu, kā arī regulāri jātiesā sacensībās. Ja tas netiek darīts, LLŠF valde sertifikātu nepagarina.

Lai saņemtu tiesneša kategoriju vai to apstiprinātu (pagarinātu), tiesnešiem ir jāiesniedz iesniegums LLŠF valdei par kategorijas apstiprināšanu/pagarināšanu, iesniegumā norādot:

 1. Vēlamo tiesneša kategoriju,
 2. Apmeklētā seminārā datumu,
 3. Testa nokārtošanas datumu,
 4. Praksi sacensību vadīšanā, kur uzskaitītas pēdējo 2 gadu tiesātās sacensības, norādot:
  1. Sacensību datumus un vietas,
  2. Sacensību nosaukumus,
  3. Veiktos tieneša pienākumus katrās no minētajām sacensībām (piemēram – galvenais tiesnesis, līnijtiesnesis, DOS, tiesneša palīgs vai cits).

Iesnieguma paraugs (.docx)

 

______________________________________________________

Tiesnešu kategoriju darbības/kompetences lauks

Starptautiskas kategorijas tiesnesim ir tiesības

 • tiesāt un vadīt Baltijas un Latvijas mēroga starptautiskas sacensības (Latvijas Čempionātus, Baltijas čempionātus, Rīgas kausus u.c.),
 • uzticēt zemākas kategorijas tiesnesim augstākas kategorijas tiesneša pienākumus (veicot tiešu uzraudzību),
 • vadīt seminārus un sastādīt testus I, II un Republikas kategorijas tiesnešu pretendentu sertifikācijai.

Republikas kategorijas tiesnesim ir tiesības

 • tiesāt un vadīt Baltijas un Latvijas mēroga starptautiskas sacensības (Latvijas Čempionātus, Baltijas čempionātus, Rīgas kausus u.c.), ja nav pieejams neviens Starptautiskās kategorijas tiesnesis,
 • uzticēt zemākas kategorijas tiesnesim augstākas kategorijas tiesneša pienākumus (veicot tiešu uzraudzību),
 • vadīt seminārus un sastādīt testus I un II kategorijas tiesnešu pretendentu sertifikācijai.

I kategorijas tiesnesim ir tiesības

 • tiesāt un vadīt klubu mēroga sacensības, ja nav pieejams Republikas kategorijas tiesnesis,
 • asistēt sacensību vadīšanā un tiesāšanā, sekojot Galvenā tiesneša norādījumiem (arī noteikt trāpījumus),
 • pildīt Šaušanas vadītāja (DOS) pienākumus.

II kategorijas tiesnesim ir tiesības

 • asistēt sacensību vadīšanā un tiesāšanā (galvenā tiesneša tiešā uzraudzībā).

Tiesneša palīgam ir tiesības

 • izpildīt galvenā tiesneša rīkojumus/uzdevumus sacensību laikā.

IFAA kategorijas tiesnesim ir tiesības

 • vadīt un tiesāt tikai IFAA sacensības – inspicēt šaušanas laukumu/trasi un veikt tehnisko komisiju.

 ______________________________

Tiesnešu sertifikācijas noteikumi

Prasības, kas jāizpilda pretendentam, lai saņemtu Latvijas Loka šaušanas federācijas (LLŠF) tiesneša sertifikātu:

WA Starptautiskās kategorijas tiesnesis (WA IJ) un Starptautiskās kategorijas tiesneša kandidāts (WA IJc) u.c.

Starptautiskās kategorijas tiesnesis

 • iegūts WAE sertifikāts;
 • pieredze kā Republikas kategorijas tiesnesim.

Republikas kategorijas tiesnesis

 • nokārtots LLŠF sastādīts tests par loka šaušanas WA noteikumiem (informācija tiesnešiem World Archery mājas lapā),
 • novadītas vismaz vienas sacensības kā galvenajam tiesnesim, iegūstot Federācijas atzinumu par sacensību kvalitāti,
 • vismaz reizi gadā tiesā/vada sacensības,
 • vismaz reizi divos gados atjauno zināšanas apmeklējot semināru un/vai nokārtojot testu.

I kategorijas tiesnesis

 • nokārtots LLŠF sastādīts tests par loka šaušanas WA noteikumiem (informācija tiesnešiem World Archery mājas lapā),
 • pieredze asistējot vismaz 5 sacensībās kā II kategorijas tiesnesim (iegūstot sacensību galveno tiesnešu rakstisku atzinumu) vai uzrādīts Sporta meistara kategorijas rezultāts ar olimpisko vai kompaktloku,
 • vismaz reizi divos gados tiesā sacensības,
 • vismaz reizi divos gados atjauno zināšanas apmeklējot semināru un nokārtojot testu.

II kategorijas tiesnesis:

 • nokārtots LLŠF sastādīts tests par loka šaušanas WA noteikumiem (informācija tiesnešiem World Archery mājas lapā),
 • vismaz reizi divos gados tiesā sacensības vai vismaz reizi gadā piedalās sacensībās kā dalībnieks,
 • vismaz reizi divos gados atjauno zināšanas apmeklējot semināru un nokārtojot testu.

Tiesneša palīgs:

 • loka šaušanas drošības noteikumu pārzināšana (LLŠF mājas lapā publicētie drošības noteikumi).

Atsevišķos gadījumos Valde var lemt par kategorijas piešķiršanu vai saglabāšanu neievērojot šos noteikumus, pamatojot lēmumu Valdes sēdes protokolā.

IFAA (Starptautiskās Apvidus loka šaušanas asociācijas) sistēmas tiesnešiem atzinuma piešķiršana tiks izskatīta individuāli, piešķirot tiesības vadīt un tiesāt tikai IFAA sacensības.

Atjaunots un apstiprināts ar
2019.gada 12.februāra Valdes sēdes lēmumu