Tiesneši

Latvijas Loka šaušanas federācijas apstiprināto WA tiesnešu saraksts:

WA Starptautiskās kategorijas tiesnesis (IJ), tiesneša kandidāts (IJc) un jaunatnes tiesnesis (YJ)

WAE Kontinentālās kategorijas tienesis (CJ)

Republikas kategorija

 • Elīna Lapsiņa (līdz 13.10.2023.)
 • Eduards Lapsiņš (līdz 13.10.2023.)
 • Jūlija Oļeksejenko (līdz 13.10.2023.)
 • Jeļena Sergejeva (līdz 13.10.2023.)
 • Krišjānis Liepa (līdz 13.10.2023.)

I kategorija

 • Anete Kreicberga (līdz 13.10.2023.)
 • Inga Čigone (Siksna) (līdz 13.10.2023.)
 • Jānis Jakubanecs (līdz 13.10.2023.)
 • Jeļena Kononova (līdz 13.10.2023.)
 • Līga Ilona Deņisenoka (līdz 13.10.2023.)
 • Marija Antonova (līdz 13.10.2023.)
 • Marina Rjabkova (līdz 13.10.2023.)
 • Mārtiņš Vītols (līdz 13.10.2023.)
 • Viktors Avsjuks (līdz 13.10.2023.)

II kategorija

 • Andrejs Derbakovs (līdz 13.10.2023.)
 • Aiva Kukmilka (līdz 13.10.2023.)
 • Aleksejs Runiškovs (līdz 13.10.2023.)
 • Alla Fadejeva (līdz 13.10.2023.)
 • Guntis Pavilons (līdz 13.10.2023.)
 • Inese Pavasare (līdz 13.10.2023.)
 • Jūlija Demakova (līdz 13.10.2023.)
 • Marta Runiškova (līdz 13.10.2023.)
 • Rimma Matvejeva (līdz 13.10.2023.)

Tiesnešu pieteikumi/norīkojumi sacensībām

______________________________________________________

Tiesnešu kategoriju darbības/kompetences lauks

Starptautiskās kategorijas tiesnesim (IJ, IJc, YJ, CJ) ir tiesības:

 • tiesāt un vadīt Baltijas un Latvijas mēroga starptautiskas sacensības (Latvijas Čempionātus, Baltijas čempionātus, Rīgas kausus u.c.),
 • uzticēt zemākas kategorijas tiesnesim augstākas kategorijas tiesneša pienākumus (veicot tiešu uzraudzību),
 • vadīt seminārus un sastādīt testus I, II un Republikas kategorijas tiesnešu pretendentu sertifikācijai un kategorijas atjaunošanai.

Republikas kategorijas tiesnesim ir tiesības:

 • tiesāt un vadīt Baltijas un Latvijas mēroga starptautiskas sacensības (Latvijas Čempionātus, Baltijas čempionātus, Rīgas kausus u.c.), ja nav pieejams neviens Starptautiskās kategorijas tiesnesis,
 • uzticēt zemākas kategorijas tiesnesim augstākas kategorijas tiesneša pienākumus (veicot tiešu uzraudzību),
 • vadīt seminārus un sastādīt testus I un II kategorijas tiesnešu pretendentu sertifikācijai un kategorijas atjaunošanai.

I kategorijas tiesnesim ir tiesības:

 • tiesāt un vadīt klubu mēroga sacensības, ja nav pieejams Republikas kategorijas tiesnesis,
 • asistēt sacensību vadīšanā un tiesāšanā, sekojot Galvenā tiesneša norādījumiem (arī noteikt trāpījumus),
 • pildīt Šaušanas vadītāja (DOS) pienākumus.

II kategorijas tiesnesim ir tiesības:

 • asistēt sacensību vadīšanā un tiesāšanā (galvenā tiesneša tiešā uzraudzībā).

Tiesneša palīgam ir tiesības:

 • izpildīt galvenā tiesneša rīkojumus/uzdevumus sacensību laikā.

Tiesnešu sertifikācijas noteikumi

Prasības, kas jāizpilda pretendentam, lai saņemtu tiesneša sertifikātu:

Starptautiskās kategorijas tiesnesis  (IJ, IJc, YJ, CJ)

 • Ir aktīva starptautiskās kategorijas tiesneša kategorija pēc WA vai WAE noteikumiem.
 • Kategorijas:
  • IJ – International Judge (Starptautiskās kategorijas tiesnesis)
  • IJc – International Judge candidate (Starptautiskās kategorijas tiesneša kandidāts)
  • YJ – Youth Judge (Jauniešu tiesnesis)
  • CJ – Continental Judge (Kontinentālās kategorijas tiesnesis)

Republikas kategorijas tiesnesis

 • nokārtots augstākas kategorijas tiesneša sastādīts tests par loka šaušanas noteikumiem,
 • novadītas vismaz vienas sacensības kā galvenajam tiesnesim, iegūstot Federācijas atzinumu par sacensību kvalitāti,
 • vismaz divas reizes gadā gadā tiesā/vada sacensības,
 • vismaz reizi divos gados atjauno zināšanas apmeklējot semināru un/vai nokārtojot testu.
 • sasniedzis vismaz 21 gada vecumu.

I kategorijas tiesnesis

 • nokārtots augstākas kategorijas tiesneša sastādīts tests par loka šaušanas noteikumiem,
 • pieredze asistējot vismaz 5 sacensībās kā II kategorijas tiesnesim (iegūstot sacensību galveno tiesnešu rakstisku atzinumu) vai uzrādīts Sporta meistara kategorijas rezultāts ar olimpisko, kompaktloku vai neaprīkoto loku,
 • vismaz divas reizes gadā tiesā sacensības,
 • vismaz reizi divos gados atjauno zināšanas apmeklējot semināru un nokārtojot testu.
 • sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu.

II kategorijas tiesnesis:

 • nokārtots Starptautiskās vai Republikas kategorijas tiesneša sastādīts tests par loka šaušanas WA noteikumiem,
 • vismaz reizi divos gados tiesā sacensības vai vismaz reizi gadā piedalās sacensībās kā dalībnieks,
 • vismaz reizi gadā atjauno zināšanas apmeklējot semināru un nokārtojot testu.

Tiesneša palīgs:

 • Pārzina loka šaušanas drošības noteikumus.

Atsevišķos gadījumos Valde var lemt par kategorijas piešķiršanu vai saglabāšanu neievērojot šos noteikumus, pamatojot lēmumu Valdes sēdes protokolā.

Tiesnešu resertifikācijas noteikumi

Lai saglabātu un atjaunotu esošo tiesneša kategoriju, tiesnesim ir:

 • Vismaz reizi divos gados jāatjauno zināšanas par loka šaušanas aktuālajiem noteikumiem apmeklējot LLŠF organizētu tiesnešu semināru un nokārtojot augstākas kategorijas tiesneša sastādītu testu par loka šaušanas noteikumiem, uzrādot rezultātu ar vismaz 75% pareizām atbildēm.
 • Pēdējo divu gadu laikā, vismaz divas reizes gadā jātiesā sacensības.

Ja tests netiek nokārtots, tad augstāka kategorija netiek piešķirta un esošā kategorija netiek pagarināta.

Ja tiesneša kategorija netiek atjaunota, tad valde pieņem lēmumu par tiesneša kategorijas pazemināšanu. Tiesneša kategoriju var pazemināt vienu reizi, par vienu pakāpi 2 gadu periodā.

Atjaunots un apstiprināts ar
2021.gada 13.oktobra Valdes sēdes lēmumu

 

 

Lai saņemtu augstāku tiesneša kategoriju vai to pagarinātu, tiesnešiem ir jāiesniedz iesniegums LLŠF valdei par kategorijas apstiprināšanu/pagarināšanu, iesniegumā norādot:

 1. Vēlamo tiesneša kategoriju,
 2. Apmeklētā seminārā datumu,
 3. Testa nokārtošanas datumu,
 4. Praksi sacensību vadīšanā, kur uzskaitītas pēdējo 2 gadu tiesātās sacensības, norādot:
  1. Sacensību datumus un vietas,
  2. Sacensību nosaukumus,
  3. Veiktos tieneša pienākumus katrās no minētajām sacensībām (piemēram – galvenais tiesnesis, līnijtiesnesis, DOS, tiesneša palīgs vai cits).

Iesnieguma paraugs (.docx)