Treneri

Trenera kategoriju piešķir TIKAI Latvijas Sporta federāciju padome (www.lsfp.lv)!

Aktuālo sporta speciālistu sarakstu var pārbaudīt LSFP mājas lapā.

A kategorija

 • Eduards Lapsiņš, SK Amazones (LSPA diploms, sporta meistars olimpiskā, kompaktloka, neaprīkotā un garā loka klasēs)

B kategorija

 • Marina Rjabkova, SK AiM Archery (LSPA diploms, sporta meistare olimpiskā loka un kompaktloka klasēs)
 • Agate Zālīte, SK AiM Archery (LSPA diploms, sporta meistare kompaktloka klasē)

C kategorija

Sporta studiju studenti un absolventi

Tiesības strādāt bez sporta speciālista sertifikāta ir tām personām, kuras iegūst augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā pēc pilnībā pirmajam akadēmiskajam gadam paredzētā kredītpunktu skaita iegūšanas vai arī ir ieguvušas profesionālās ievirzes sporta izglītību akreditētā profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādē un iegūst augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā.

Sertifikācijas noteikumi

Apstiprināti 
Latvijas Loka šaušanas federācijas valdē 
2013.gada 16.martā

 Prasības sporta speciālistiem (treneriem) loka šaušanā

Prasības, kas jāizpilda pretendentam, lai saņemtu Latvijas Loka šaušanas federācijas (LLŠF) atzinumu par A, B vai C līmeņa sporta speciālista sertifikāta saņemšanu (federācijas pārstāvja parakstītu atzinumu iesniedz LSFP sertifikāta saņemšanai, bet sertificēt var tikai LSFP) :

A kategorijas sertifikāta saņemšanai:

 • Starptautiskās loka šaušanas federācijas (WA) vai Eiropas Loka šāvēju savienības (WA Europe) II-III līmeņa treneru kursi,
 • Sagatavoti elites līmeņa sportisti, kuri uzrādījuši augstus rezultātus Eiropas un Starptautisko loka šaušanas savienību rīkotajās sacensībās vai piedalījušies Olimpiskajās spēlēs.

B kategorijas sertifikāta saņemšanai:

 • Vismaz 5 gadus praktiska pieredze loka šaušanā kā sportistam,
 • Sasniegta vismaz sporta meistara kandidāta kategorija olimpiskā loka klasē vai sporta meistara kategorija kompaktloka klasē,
 • Starptautiskās loka šaušanas federācijas (WA) vai Eiropas loka šāvēju savienības (WA Europe) I līmeņa treneru kursi,
 • Nokārtots LLŠF treneru-tiesnešu padomes sastādīts eksāmens par loka šaušanas teoriju un noteikumiem.

C kategorijas sertifikāta saņemšanai:

 • Vismaz 5 gadus praktiska pieredze loka šaušanā kā sportistam (piecus gadus piedalījies LLŠF rīkotajās sacensībās),
 • Sasniegta vismaz sporta meistara kandidāta kategorija olimpiskā vai kompaktloka klasē,
 • Nokārtots LLŠF sastādīts eksāmens par loka šaušanas teoriju un noteikumiem.

Federācijai ir tiesības atsevišķos gadījumos izsniegt trenerim atzinumu bez praktiskas pieredzes loka šaušanā kā sportistam.

IFAA (Starptautiskās Apvidus loka šaušanas asociācijas) sistēmas instruktoriem atzinuma piešķiršana tiks izskatīta individuāli.

_______________________________________________________________

 

Sertifikāciju sporta speciālistiem (treneriem) veic Latvijas Sporta federāciju padome. Sīkāka informācija: www.lsfp.lv

Lai saņemtu sertifikātu, jāiesniedz nepieciešamie dokumenti Latvijas Sporta federāciju padomē un jāsamaksā Ministru kabineta noteikumos noteiktā sertifikācijas maksa.

Sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem.

 

Saskaņā ar 2010.g. 26. janvāra MK noteikumiem Nr. 77

Sertifikācija paredz trīs kategoriju sertifikātus:

A kategorijas sertifikāts; B kategorijas sertifikāts; C kategorijas sertifikāts.

 • Persona, kura ir ieguvusi A, B vai C kategorijas sertifikātu, ir tiesīga īstenot profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu un sporta interešu izglītības programmu, vadīt sporta treniņus (nodarbības) vai veikt izglītojošo vai metodisko darbu sporta jomā.

Komisija A kategorijas sertifikātu piešķir personai, kura:

 1. ieguvusi augstāko pedagoģisko izglītību sportā;
 2. pēdējos piecus gadus strādājusi par sporta treneri;
  1. strādājot par sporta treneri, pēdējo piecu gadu laikā ir sagatavojusi komandas vai sportistus, kuri startējuši Latvijas izlases komandas sastāvā un uzrādījuši rezultātus, kas atbilst augsta līmeņa rezultātu noteikšanas kritērijiem;
  2. strādā izvēlētajā sporta jomā ne mazāk kā 20 gadus, vada un organizē mācību metodiskās nodarbības izvēlētajā sporta jomā ne mazāk kā 16 stundu gadā, sagatavo jaunos sporta speciālistus izvēlētajā sporta jomā, vada jauno sporta speciālistu profesionālās mācību prakses, ir mācību metodisko līdzekļu, mācību grāmatu vai speciālās literatūras izdevumu autors vai līdzautors;
 3. saņēmusi attiecīgās atzītās sporta federācijas atzinumu par atbilstību A kategorijas sporta speciālistam noteiktajām prasībām;
 4. pēdējo piecu gadu laikā apguvusi sporta trenera darbam atbilstošas tālākizglītības programmas ne mazāk kā 60 stundu apjomā.

Komisija B kategorijas sertifikātu piešķir personai, kura:

 1.  ieguvusi augstāko pedagoģisko izglītību sportā;
 2. pēdējos piecus gadus strādājusi par sporta treneri;
 3. saņēmusi attiecīgās atzītās sporta federācijas atzinumu par atbilstību B kategorijas sporta speciālistam noteiktajām prasībām;
 4. pēdējo piecu gadu laikā apguvusi sporta trenera darbam atbilstošas tālākizglītības programmas ne mazāk kā 60 stundu apjomā.

Komisija C kategorijas sertifikātu piešķir personai, kura:

 1. ieguvusi vidējo izglītību;
 2. saņēmusi attiecīgās atzītās sporta federācijas atzinumu par atbilstību C kategorijas sporta speciālistam noteiktajām prasībām;
 3. pēdējo piecu gadu laikā apguvusi Izglītības un zinātnes ministrijas licencētas profesionālās pilnveides izglītības programmas (ne mazāk kā 320 stundas), kas ietver zināšanas sporta teorijā, sporta medicīnā, sporta fizioloģijā, sporta pedagoģijā, sporta psiholoģijā, sporta veidā vai darbības jomā;
 4. nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu.

 

Ja sertificējamais sporta speciālists nevar uzrādīt dokumentus par pietiekamu darba stāžu vai kvalifikācijas paaugstināšanai nepieciešamo stundu skaitu, viņam jākārto sertifikācijas eksāmens.

Sporta speciālists, kurš ieguvis diplomu par augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā, ir tiesīgs bez sertifikāta strādāt sporta jomā un vadīt sporta treniņus (nodarbības) piecus gadus pēc diploma saņemšanas.

Sporta speciālists, kurš ieguvis diplomu par augstāko pedagoģisko izglītību sporta treneru kvalifikācijas studiju programmā, ir tiesīgs saņemt B kategorijas sertifikātu.

 

Latvijas Sporta federāciju padome informē, ka 2015.gada 13.novembrī spēkā stājās grozījumi 2010.gada 26.janvāra Ministru kabineta noteikumos Nr.77 “Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām” (turpmāk – MK noteikumi), paredzot, ka turpmāk strādāt sporta jomā un vadīt sporta treniņus varēs arī personas, kuras iegūst augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā. Paredzēts arī, ka šīs personas iekļaujamas Sporta speciālistu reģistrā, kas publiski pieejams Latvijas Sporta federāciju padomes mājaslapā www.lsfp.lv.
MK noteikumi papildināti ar 12.1 un 12.2 punktiem šādā redakcijā:

“12.1 Bez sertifikāta strādāt sporta jomā un vadīt sporta treniņus (nodarbības) ir tiesīga arī persona, kura iegūst augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā un atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
12.1 1. ir iegūta profesionālās ievirzes sporta izglītība (izglītības programmas kods 30V) akreditētā profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādē;
12.1 2. ir iegūts pilns pirmajam akadēmiskajam gadam paredzētais kredītpunktu skaits.

12.2 Informāciju par sporta veidu un augstākās izglītības iestādi, kurā persona iegūst augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā (norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu un pievienojot attiecīgā sporta veida atzītas sporta federācijas rakstisku saskaņojumu) šo noteikumu 12.1 punktā minētā persona mēneša laikā pēc darba uzsākšanas iesniedz Latvijas Sporta federāciju padomē iekļaušanai sporta speciālistu reģistrā.”

Ņemot vērā, ka atbilstoši MK noteikumu 12.2 punktam personai (studentam) jāsaņem attiecīgās atzītās sporta federācijas rakstisks saskaņojums, Latvijas Sporta federāciju padome ir izstrādājusi federācijas saskaņojuma veidlapu, kuru atradīsiet pielikumā. Tāpat informācijai pievienojam arī iesnieguma veidlapu, ko studentam kopā ar federācijas saskaņojumu jāiesniedz Latvijas Sporta federāciju padomē iekļaušanai Sporta speciālistu reģistrā.

Pielikums:
1) Iesnieguma veidlapa par iekļaušanu sporta speciālistu reģistrā (.doc)
2) Federācijas saskaņojuma veidlapa (doc.)

 

Noteikumi