Drošības noteikumi

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1.1. Sacensības jāorganizē pēc Starptautiskās loka šaušanas federācijas WA, Starptautiskās apvidus loka šaušanas asociācijas IFAA, vai konkrēto sacensību organizatora Nolikuma noteikumiem, saskaņā ar sacensību rīkošanas vietas pašvaldības un Valsts likumiem, noteikumiem un prasībām, stingri ievērojot drošības noteikumus.

1.2. Katra loka šāvēja pienākums ir nodarbojoties (trenējoties) ar loka šaušanu vai piedaloties sacensībās stingri ievērot šos noteikumus un viņa pienākums ir sekot, lai noteikumus ievērotu arī pārējie.

1.3. Katrs loka šāvējs personīgi nes pilnu atbildību par visām sekām, kuras radušās neievērojot šos noteikums.

2. ŠAUJAMLAUKS, TRASE UN MĒRĶI

2.1. Loka šaušanas sacensību un nodarbību organizatoram ir tiesības ierobežot vai pārtraukt piekļuves iespēju šaujamlaukam, trasei un drošības zonām. Organizatora lēmums ir galējs un neapstrīdams.

2.2. Loka šāvēja pienākums ir paziņot organizatoram, tiesnesim vai grupas kapteinim par visu, kas varētu provocēt iespējamību kādam trāpīt ar izšautu bultu (bīstami izvietoti mērķi, nepietiekamas, nepareizi izveidotas drošības zonas, neadekvāta šāvēja uzvedība, bīstamas šaušanas tehnikas izmantošana).

2.3. Organizatora, tiesneša vai grupas kapteiņa pienākums ir nekavējoties pārbaudīt bīstamo situāciju un veikt visu nepieciešamo, lai samazinātu un novērstu iespējamību izveidoties bīstamai situācijai.

2.4. Par notikušu nelaimes gadījumu loka šāvējam ir nekavējoties jāziņo organizatoram, tiesnesim vai grupas kapteinim.

2.5. Par visām punktā 2.3.un 2.4.aprakstītajām situācijām ir 7 dienu laikā rakstiski jāziņo Latvijas Loka šaušanas federācijai, neatkarīgi no tā kādas darbības tika veiktas, lai tās novērstu. Tai pašā laikā nav ētiski ziņot LLŠF neapspriežot šo jautājumu ar organizatoru, tiesnesi vai grupas kapteini.

2.6. Pirms sākt šaušanu šāvējam ir jāpārliecinās vai pirms, aiz, blakus mērķim neatrodas citi šāvēji, tiesneši, nepiederošas personas, dzīvnieki, transporta līdzekļi vai viss cits, kam nav saistības ar loka šaušanu un varētu tikt apdraudēts. Ja šāvējs nav pārliecināts par drošu šāvienu viņa pienākums ir nešaut.

2.7. Šaušanas laikā šāvējiem ir jāseko izmaiņām apkārtējā vidē un pie jebkurām izmaiņām, kuras var radīt bīstamu situāciju ir skaļā balsī jādod komanda „STOP!”. Pēc komandas „STOP!” visiem šāvējiem ir nekavējoties jāpārtrauc šaušana, jāizlādē no stiegras bulta, jāievieto bulta bultu makā un jāatkāpjas no šaušanas pozīcijas.

2.8. Neviens nedrīkst atrasties aiz šaušanas līnijas mērķa virzienā, kad šāvējs atrodas šaušanas pozīcijā (mietiņš tiek uzskatīts par iedomātas šaušanas līnijas punktu).

2.9. Mērķa apkārtnē šāvējiem nav atļauts veikt nekādas izmaiņas, bet ja tādas ir nepieciešamas drošības nolūkos, par to jāziņo organizatoram, tiesnesim vai grupas kapteinim.

2.10. No mērķiem šāvējiem jādodas prom kolektīvi un atgriezties pie tiem bez komandas kapteiņa vai tiesneša atļaujas nav atļauts.

2.11. Pārvietoties ar loku uz kura stiegras ir novietota bulta ir kategoriski aizliegts.

2.12. Pārvietošanās no šaušanas pozīcijas līdz mērķim un atpakaļ (vai uz citu šaušanas pozīciju) jānotiek tikai pa noteiktu (iezīmētu) pārvietošanās koridoru.

2.13. Pārvietojoties pa trasi nav atļauts tuvoties priekšā esošajai grupai tuvāk par mērķa numura atzīmi vai 10m, ja tādas nav. Nav atļauts apdzīt citas grupas, izņemot gadījumu ja priekšā esošā grupa kavējas un par tās apdzīšanas kārtību ir vienojušies abu grupu kapteiņi.

2.14. Sacensību laikā nav atļauts izmantot ne kādas radioelektronikas ietaises (radio, CD, MP3 atskaņotāji u.c., mobilos telefonus un citus saziņas līdzekļus atļauts izmantot tikai ar organizatora atļauju).

2.15. Aizliegta jebkāda uzvedība, kura rada vai var radīt bīstamu situāciju, traucēt vai novērst uzmanību, tai skaitā, piemēram, lietot necenzētu leksiku.

2.16. Nepieļaujami ir rasistiski, nacionālistiski vai jebkādi citi cieņu aizskaroši izteicieni un/vai piezīmes.

2.17. Nepieļaujama ir šāvēju vai šāvēju grupas kaitināšana, ķircināšana, apdraudēšana, dažādu piezīmju un atsauksmju izteikšana. Vardarbīgas darbības nav pieļaujamas ne pie kādiem apstākļiem.

2.18. Nav atļauts ienest nodarbību vai sacensību teritorijā ar likumu vai vietējiem noteikumiem aizliegtas vielas un priekšmetus.

2.19. Drošības un kārtības nolūkā visām personām jāievēro un jāpilda tiesnešu un citu atbildīgo amatpersonu instruktāžas un komandas, kuras saistītas ar šaušanu.

2.20. Tiesneši un citas atbildīgās amatpersonas pienākums ir ziņot šaušanas organizatoriem par visiem noteikumu neievērošanas gadījumiem. Ja šaušanas organizators ir pārliecinājies, ka šāvējs ir pārkāpis noteikumus apzināti, rīkojies negodīgi, vai uzvedies nesportiski, viņam ir tiesības šādu šāvēju izraidīt no nodarbību vai sacensību teritorijas un par notikušo paziņot šāvēja pārstāvētajai organizācijai.

3. DROŠĪBA UN APRĪKOJUMS

3.1. Pirms katra šāviena ir jāpārliecinās vai inventārs ir pilnīgā tehniskā kārtībā, īpaši bultas. Bultām pēc visiem parametriem ir jāatbilst konkrētā loka spēkam un specifikācijai. Ar bojātām bultām šaut ir kategoriski aizliegts.

3.2. Nekādā gadījumā nav atļauts tēmēt ar pielādētu loku jebkurā citā virzienā izņemot mērķa virzienu. Ne kādā gadījumā nav atļauts vērst pielādētu loku pret cilvēku un šaut tuvu garām cilvēkiem, pat ja viņi par to zina un ir devuši savu piekrišanu.

3.3. Nav atļauts pielietot šaušanas tehniku, kura var apdraudēt drošības tehnikas ievērošanas iespējamību.

3.4. Palīdzēt šāvējam, šaušanas laikā, var tikai gadījumos, kad runa ir par potenciāli bīstamām situācijām (piem. žilbinoša saule acīs, slidena atbalsta virsma). Darīt to var tikai tai gadījumā, ja pārējie šāvēji piekrīt un ja tas nerada bīstamu situāciju šāvējam, palīgam un citiem.

3.5. Šāvējam šaušanas pozīcijā ir jāparedz tik daudz vietas, lai viņu nekas netraucētu nodrošināt šaušanas drošību, bet nepārkāpjot starptautiskajos noteikumos noteiktos lielumus.

3.6. Fiksējot rezultātu, izvelkot bultas, meklējot garām aizšautās bultas vismaz vienam cilvēkam jāatrodas mērķa priekšā.

3.7. Bultas jāizvelk pa vienai un tā, lai tās nebojātu, netraumētu sevi un apkārtējos.

3.8. Šāvējiem būtu vēlams apģērbs ar vismaz vienu košas krāsas elementu.

4. ANTIDOPINGS

4.1. Nav atļauts nodarboties ar loka šaušanu jebkādu apdullinošu vielu ietekmē, tai skaitā medikamentu.

4.2. Personām, kuras pārvieto apdullinošas vielas, atrodas to iespaidā vai demonstrē šādu vielu ietekmes sekas, nav atļauts atrasties vai pārvietoties pa nodarbību (sacensību) vietu.

4.3. Smēķēt ir atļauts tikai tam īpaši paredzētās vietās.

4.4. Katra sportista pienākums ir zināt un ievērot starptautiskās un nacionālās Antidopinga komisijas noteikumus un prasības.

5. ETIĶETE

5.1. Sacensību laikā arī skatītāji atslēdz mobilos telefonus.

5.2. Palīdz (ja nepieciešams) citiem izvilkt no mērķa un/vai sameklēt garām aizšautās bultas.

5.3. Nepiemēslo apkārtni, apzināti nebojā organizatora īpašumu.

5.4. Ar savu klātbūtni netraucēt citus šāvējus.

5.5. Sacensību laikā nelieto fotoaparatūru ar zibspuldzi.

5.6. Loka šāvēji ir pieklājīgi saskarsmē ar tiesnešiem un citiem cilvēkiem.

 

Noteikumi apstiprināti LLŠF Valdes sēdē 2010.gada 16.oktobrī un stājas spēkā no apstiprināšanas brīža.