Terminu vārdnīca

All | A B C E G Ī K L M N P R S T U V W Y
There are currently 82 names in this directory

Angļu garais loks
(angļu: Longbow, English longbow) Tradicionālais loks, kas bija ļoti populārs viduslaiku Anglijā. Parasti ir vismaz 6 pēdas (1.8m) garš, apaļa profila loks ar kaula uzgaļiem stiegras cilpu vietās un izgatavots no īves koka vai līdzīga materiāla. Stiegrai izmantoja kaņepes, linu vai zīdu.
Apaču metode
(angļu: Apache method) Tēmēšanas metode gar bultas korpusu.
Apaču stila stiegras satvēriens
(angļu: Apache string grip) Trīs pirkstu izmantošana loka stiegras atvilkšanai, visi trīs pirksti atrodas zem bultas. Parasti izmanto kopā ar metodi tēmēšanai gar bultas korpusu.
Apelācijas komisija
(angļu: Jury of Appeal) pārrauga sacensību godīgu norisi, izskata dalībnieku iesniegtās apelācijas.
Apvidus loka šaušana
(angļu: Field Archery) Loka šaušanas sacensību veids ārā, kas tiek organizēts paugurainā un mežainā apvidū ar mainīgiem mērķu izmēriem un mainīgām šaušanas distancēm. Loka šāvēji iet no mērķa uz mērķi līdz tiek izšauts pilns raunds.
Arbalets jeb stops
(Angļu: Arbalest, crossbow) Loks, kas novietots horizontāli uz roktura un kura šaušanas veids ir līdzīgs šaušanai ar šauteni/bisi.
Atlikts šāviens
(angļu: Let down) Loka stiegras atgriešana miera stāvoklī pēc stiegras atvilkšanas neatbrīvojot stiegru (neizšaujot).
Atvilciena garums
(Angļu: Draw length) Personīgais atvilciena garums, kurš tiek mērīts katram loka šāvējam individuāli atvelkot loku pilnā garumā. Mēra no bultas astītes iekšpuses līdz loka roktura iekšpusei (vieta, kur roka balsta rokturi), pieskaitot 1 3/4 collu (jeb 45mm), kas lielākajai daļai loku sakrīt ar loka roktura ārpusi.
Atvilciena spēks
(Angļu: Draw weight) Enerģijas daudzums, kas nepieciešams, lai atvilktu loku līdz noteiktajam atvilciena garumam (tiek mērīts mārciņās - lbs (pounds)).
Bultas cietība
(angļu: Spine, Arrow spine) Bultas lokanības mērvienība. Visbiežāk tiek mērīta bultas lieces novirze bultas korpusam, kura abi gali atbalstīti 28 collu attālumā un uz kura tiek uzkarināts noteikts smagums (visbiežāk 880 grami). Jāņem vērā, ka dažādiem ražotājiem mērvienības var atšķirties.
Bultas garums
(Angļu: Actual arrow length) Personīgais loka šāvēja bultas garums. Mēra no bultas astītes iekšpuses līdz bultas korpusa beigām (šis mērījums neiekļauj bultas metāla uzgali).
Bultas korpuss
(angļu: Shaft) Bultas galvenā sastāvdaļa - karbona vai alumīnija trubiņa vai blīvs koka dībelis.
Bultas spārniņi
(angļu: Vane) Putnu spalvu vai plastmasas stabilizatori, kas tiek pielīmēti bultas korpusam.
Bultas uzgalis
(angļu: Point, Pile, Pyle, Arrowhead) Metāla gals, kas atrodas bultas priekšgalā (vēsturiski izmantoja arī akmens un kaula uzgaļus).
Bultu maks
(angļu: Quiver) Bultu turētājs, kas var būt valkājams uz loka šāvēja jostas vai muguras, novietojams uz zemes vai pievienots pie medību loka.
Centrālais aptinums
(angļu: Centre serving) Aptinums, kurš tiek veidots uz stiegras centrālās daļas un pasargā stiegru no bojājumiem šaušanas laikā.
Ekstenders
(angļu: extender) Stabilizatoru sistēmas daļa, kas savieno V-veida sadalītāju ar loka rokturi.
Galvenais tiesnesis
(angļu: Main judge, Head judge, Chairperson of the Judges) nodrošina sacensību godīgu norisi, notur sanāksmes, dod norādījumus sacensību organizatoriem, tehniskajiem delegātiem, sacensību vadītājam, laukuma tienešiem un komandu menedžeriem.
Greini
(angļu: Grain) Maza mērvienība, kura tiek izmantota sverot bultu komponentes. (1 grams = 15.432 358 353 gr).
Īkšķa gredzens
(angļu: Thumb ring) Gredzens ar nelielu iedobi stiegrai, tiek lietots uz īkšķa un tur stiegru loka atvilkšanas laikā. Tiek lietots Āzijas un Austrumu valstu tradicionālajā loka šaušanā.
Kisseris
(angļu: Kisser button) Neliels disks vai diskam līdzīgs veidojums, kurš uzlikts uz loka stiegras un atrodas pret loka šāvēja lūpām vai pret citu atskaites punktu pirms stiegras atlaišanas.
Klikeris
(angļu: Clicker, draw length check) Pie loka piestiprināta ierīce, kura dod skaņas indikāciju brīdī, kad bulta ir atvilkta līdz iepriekš paredzētajam atvilciena garumam.
Kompaktloks
(Angļu: Compound Bow) Loks, kura stiegra ir pievienota trīšu un ekscentrisko disku sistēmai, lai palielinātu loka kinētisko enerģiju, kad tiek izšauta bulta, bet samazinātu loka atvilciena spēku, kad loks tiek turēts pilnā atvilciena garumā. Pirmais kompaktloks tika radīts 1966.gadā ASV medību vajadzībām.
Kompozīta loks
(angļu: Composite bow) Loks, kurš sastāv no dāžādām laminētām materiāla daļām.
Kreisās rokas šāvējs
(angļu: Left hand archer) Loka šāvējs, kurš loku tur labajā rokā, stiegru atvelk ar kreiso roku un tēmē ar kreiso aci.
Kyudo
Japāņu tradicionālā loka šaušana. Kyudo tulkojumā no japāņu valodas nozīmē - loka ceļš.
Labās rokas šāvējs
(angļu: Right hand archer) Loka šāvējs, kurš loku tur kreisajā rokā, stiegru atvelk ar labo roku un tēmē ar labo aci.
Ligzdiņa
(angļu: Nocking point) Uz loka stiegras atzīmēta pozīcija, kur tiek ievietota bultas astīte pirms loka atvilkšanas un izšaušanas.
Līmeņrādis
(angļu: Level, Bubble) Līmenrādis, kas pievienots loka tēmeklim un palīdz loka šāvējam noturēt loka vertikālo pozīciju. Ļoti izplatīts kompaktlokiem, bet nav atļauts sacensībās lietot rekursīvajiem lokiem.
Lineāls
(angļu: Bow square, string gauge, bow gauge, fistmele gauge) Mērinstruments, kuru īslaicīgi piestiprina loka steigrai un novieto uz plauktiņa, lai varētu nomērīt dažādus aspektus loka/stiegras regulējumā - ligzdiņas augstumu, tilleri, kisera vai stiegras actiņas novietojumu, plundžera novietojumu u.c.
Līnijtiesnesis
(angļu: line judge) nodrošina drošības noteikumu ievērošanu šaušanas laikā, dod norādījumus sportistiem turnīrcīņu laikā atrodoties uz šaušanas līnijas un dod signālu šaušanas vadītājam par sportistu gatavību cīņai.
Loka bāze
(Angļu: Bracing height, Brace height) Distance no stiegras līdz loka roktura iekšpusei (vietā, kur to balsta roka) lokam, kuram ir uzlikta stiegra, bet tas nav atvilkts.
Loka pleci
(angļu: limbs) Loka sastāvdaļas, kas saliecas, kad loka stiegra tiek atvilkta un dod dzenošo spēku bultai.
Loka roka
(Angļu: Bow arm) Roka, kas tur loka rokturi.
Loka rokturis
(angļu: Riser) Loka centrālā daļa, kurai tiek pievienoti loka pleci. (angļu: Handle) Loka un roktura (riser) centrālā daļa, kuru tur loka šāvējs.
Loka šāvējs
(angļu: archer) Persona, kura šauj ar loku un bultām.
Loka statīvs
(angļu: bow stand) Statīvs, kurā tiek novietots sacensībām vai treniņam sagatavots un nostiegrots loks šaušanas starplaikos.
Loka svari
(angļu: Bow scale). Ierīce, ar kuru var nomērīt loka atvilciena spēku. Atvilciena spēku mēra mārciņās (lbs).
Loka svars
(angļu: Mass weight) Svars jebkurai loka daļai, ekipējumam vai visam lokam noliekot uz svariem, tiek lietots raksturojot loku. Nejaukt ar atvilciena spēku.
Loku meistars
(angļu: Bowyer) Persona, kura izgatavo un labo lokus.
Marķieris, marķiera stabiņš
(angļu: Marker, Peg) Šaušanas pozīcija apvidus sacensībās. Parasti tiek apzīmēta ar zemē iespraustu stabiņu noteikumos paredzētā krāsā.
Mērķa panika
(angļu: Target panic, Gold Shy) Nespēja noturēt loka tēmekli mērķa centrā pietiekami ilgi, lai nostabilizētu loka tēmekli un notēmētu pirms šāviena.
Mērķis
(angļu: Face) Printēts papīrs ar trāpījumu zonām.
Mix komandas
(angļu: mix teams) Jaukto pāru komandas, kurā valsti (vai klubu) pārstāv viens vīrietis un viena sieviete, kuri šauj ar vienāda veida lokiem.
Mongoļu stila stiegras satvēriens
(angļu: Mongol string grip) Īkšķa izmantošana stiegras satveršanai zem bultas. Īkšķis tiek notuēts ar rādītāja pirkstu ap īkšķa galu. Lai netraumētu pirkstu, tiek izmantoti kaula vai metāla īkšķa gredzeni. Bulta atrodas tajā pašā loka pusē, ar kuru roku atvelk loka stiegru. Modernajā loka šaušanā pa mērķi šī metode netiek pielietota, bet tiek izmantota dažādās tradicionālajās loka šaušanas disciplīnās.
Neaprīkota bulta
(angļu: Bare shaft) Bulta bez spārniņiem
Neaprīkots loks
(angļu: Barebow) Loka klase, kurā aizliegts izmantot loku ar tēmekli un lēmekļa atzīmēm, ar gariem stabilizatoriem un citu aprīkojumu. WA noteikumi neaprīkota loka klasei lasāmi šeit
Piešaude
(angļu: Warm-up, Practice) Laiks pirms sacensību sākuma, kurā ir iespēja sacensību vietā iesildīties, pārbaudīt inventāra gatavību un piešaut tēmekli, veicot korekcijas atbilstoši laika apstākļiem un citiem faktoriem.
Pirkstu sargs
(angļu: Finger tab, Tab) Ādas gabals, kas tiek lietots rokai, kura velk loka stiegru, lai aizsargātu pirkstus un nodrošinātu vienmērīgāku stiegras atbrīvošanu.
Plauktiņš
(angļu: Arrow rest, arrow shelf) Pie loka piestiprināta ierīce vai horizontāls iegriezums loka rokturī, kas nodrošina kontakta un balsta vietu bultai.
Plundžeris
(angļu: Plunger button, berger button, pressure button, button). Ierīce, kas tiek ieskrūvēta tam paredzētā vietā loka rokturī nedaudz virs plauktiņa un var tikt regulēta, lai palīdzētu iegūt vēlamo bultas lidojumu.
Raunds
(angļu: Round) Pilns sēriju kopums, kas tiek šauts noteikumos paredzētās distancēs pa noteiktiem mērķiem, lai iegūtu standarta rezultātu.
Rekursīvais loks
(angļu: Recurve bow) Loks, kura plecu gali ir liekti uz priekšu, prom no loka šāvēja.
Rokas sargs
(Angļu: Arm guard, Bracer) Aizsargs no ādas vai plastmasas, kuru nēsā uz loka rokas iekšpuses, lai pasargātu roku no stiegras sitieniem.
Saliekams loks
(angļu: Take down bow) Loks, kurš sastāv no atsevišķiem roktura un pleciem, kas var tikt salikti kopā lietošanai vai izjaukti ērtākai glabāšanai un pārvietošanai.
Šaušanas cimds
(angļu: Shooting glove) Daļējs cimds ar trīs pirkstiem, lai pasargātu loka šāvēja pirkstus un nodrošinātu vienmērīgāku stiegras atbrīvošanu. Pārsvarā lieto mednieki, reti tiek lietots šaušanā pa mērķi.
Šaušanas līnija
(angļu: Shooting line) Viena līnija, kas iezīmēta paralēli mērķiem, pa kuriem šauj loka šāvēji.
Šaušanas vadītājs
(angļu: Director of shooting – DOS) nodrošina šaušanas vadību, kontrolē šaušanas laikus un kārtību, nodrošina drošības noteikumu ievērošanu šaušanas laikā, kontrolē mediju pārstāvju, komandu pārstāvju un skatītāju piekļuvi šaušanas laukam.
Sērija
(Angļu: End) Noteikts bultu skaits, ko izšauj loka šāvējs sacensībās, pirms dodas uz mērķi, lai pierakstītu trāpījumus un paņemtu bultas. Parasti sacensībās no fiksētām distancēm sērijā šauj 3 vai 6 bultas.
Stabilizators
(angļu: Stabilizer) Stieņu un atsvaru apvienojums, kas tiek piestiprināts loka roktura priekšpusē un/vai aizmugurē, lai novērstu loka brīvkustību pēc šāviena un noslāpētu pēcšāviena vibrācijas.
Stabilizatoru sistēma
(angļu: stabilizers) Stabilizatoru sistēma sastāv no garā stabilizatora, diviem īsajiem/sānu stabilizatoriem, ekstendera un v-veida sadalītāja. Stabilizatori ļauj daudz stabilāk turēt loku tēmējumā, pilda amartizatora funkciju kompensējot stiegras triecienu, šāviena brīdī saglabā loka vertikālo un horizontālo plakni un ātri dzēš loka pēcšāviena vibrācijas
Stiegra
(angļu: Bow string) Stiegra lokam, kura parasti tiek veidota no sintētiskiem materiāliem ar cilpām abos galos.
Stiegras ligzdas
(angļu: String nock) Iegriezumi vai rievas loka plecu galos, kuros ievieto stiegras cilpas.
Stiegras vasks
(angļu: String wax) Materiāls, kas tradicionāli tiek izgatavots no bišu vaska un kuru izmanto, lai apstrādātu stiegru neļaujot tai uzsūkt pārmērīgu mitrumu. Tas arī sasaista kopā stiegras šķiedras un ieeļļo stiegras cilpas.
Tehniskā komisija
(angļu: Equipment Inspections, Tehnical commision) Laiks pirms sacensībām, kad dalībniekam ir jāuzrāda savs inventārs (un arī apģērbs) sacensību tiesnešiem, lai veiktu pārbaudi par atbilstību starptautiskajiem (vai sacensību) noteikumiem.
Tēmekļa kuģītis
(angļu: Sight block) Kustīga loka tēmekļa daļa, pie kuras piestiprināts tēmekļa punkts. Kuģīti var kustināt augšup lejup atkarībā no šaušanas distances.
Tēmeklis
(angļu: Bow sight) Dažādu dizainu ierīce, kas tiek piestiprināta pie loka un kura palīdz loka šavējam tēmēt.
Tēmēšanas logs
(angļu: Sight window) Padziļinājuma zona loka rokturī virs loka turēšanas vietas, lai nodrošinātu tēmēšanu loka plaknē.
Tilleris
(angļu: Tiller) Starpības mērījums starp noteiktu punktu uz augšējā un apakšējā pleca līdz stiegrai. Vairumam loku ir regulējamas plecu skrūves, kas palīdz pielāgot tilleri. Parasti iesaka, ka mērijums augšējam pleca, par 4-9mm pārsniedz apakšējā pleca mērījumu.
Toxophilus
Nosaukums pirmajai grāmatai par loka šaušanas apmācību, ko 1544.gadā uzrakstīja Rodžers Ašhams (Roger Ascham), Anglijas Karalienes Elizebetes I loka šaušanas treneris.
Tukšais šāviens
(Angļu: Dry-fire) Loka stiegras atlaišana bez bultas (vai ar bojātu bultu). Tukšā šāviena laikā var tikt bojāts loks un/vai stiegra.
Uzgaides līnija
(angļu: Waiting line) Šaušanas līnijai paralēla līnija, kuru loka šāvēji nedrīkst šķērsot pirms tiek dots atbilstošs signāls.
V-veida sadalītājs
(angļu: V-Bar) Stabilizatoru sistēmas daļa, ar kuru kopā atbilstošos leņķos sastiprina garo stabilizatoru, īsos/sānu stabilizatorus un ekstenderu.
Vadošā acs
(Angļu: Dominant eye) Acs, kura ir vadošā tēmēšanas laikā, kad abas acis ir atvērtas. Vadošā acs ir fizioloģiski noteikta.
Vairogs
(angļu: Butt, Boss, Mat, Buttress) Apaļa vai taisnstūra formas ierīce, kura gatavota no gumijas, salmiem vai citiem materiāliem, uz kuras tiek piestiprināts papīra mērķis un kura aptur bultas tās nesabojājot.
Vairogu tiesnesis
(Angļu: Target judge) pēc šaušanas laika beigām nostājas ~ 10m attālumā no vairogu līnijas un pēc sportistu uzaicinājuma nosaka šaubīgos trāpījumus, turnīrcīņu laikā kopā ar sportista pārstāvi piefiksē sportista trāpījumus.
Vidusjūras stila stiegras satvēriens
(angļu: Mediterranean string grip) Trīs pirkstu izmantošana loka stiegras atvilkšanai, radītājpirksts atrodas virs bultas, nākamie divi pirksti - zem bultas.
Viengabala loks
(angļu: Self-Bow) Loks, kas izgatavots no viena koka gabala.
WORLD ARCHERY
Pasaules Loka šaušanas federācija - starptautiska loka šaušanas pārvaldes institūcija. Iepriekš zināma kā Fédération Internationale de Tir à l’Arc - FITA (franču). Mājas lapa: www.worldarchery.org
WORLD ARCHERY EUROPE
Eiropas Loka šaušanas asociācija. Līdz 2012.gadam zināma kā EMAU / European and Mediterranean Archery Union – Eiropas un Vidusjūras loka šāvēju savienība. Mājas lapa: www.archeryeurope.org
Yumi
Japāņu asimetriskais loks, kas tiek izmantots Japāņu tradicionālajā loka šaušanā (Kyudo), šauj ar japāņu bultām sauktām par Ya.

___________________________________________________________________________

Terminu vārdnīcai izmantots tulkojums no WA treneru rokasgrāmatā (1.līmenis) pieejamā terminaloģijas saraksta (25.-32 lpp.).